Udvikling sker i samarbejdet

I vores samarbejde med forældrene er det vigtigt, at vi får afstemt forventninger til hinanden. Vores mål er at skabe mulighed for, at forældre i Tranbjerg Dagtilbud tager et medansvar i det samskabende forældresamarbejde og oplever, at de både bliver hørt og vejledt i deres forældrerolle.

Vi arbejder bl.a. med, hvordan vi som personale bedst kan kommunikere med forældrene, så vi fremmer samarbejdet og undgår misforståelser. Vi har kigget på vilkårsrum, kommunikationsformer og adfærd, og hvilke tilgange, det kræver af os at lykkes med forældresamarbejdet.

Forældre i Tranbjerg Dagtilbud skal:

 • Tilbydes en synlig og tilgængelig viden om, hvilke forventninger den enkelte afdeling har til forældresamarbejdet.
 • Inviteres til at være medskabende i den fælles opgave omkring barnet.
 • Bidrage til det fælles arbejdsfællesskab og tage et medansvar for, at fællesskab og læringsmiljø får gode vækstbetingelser i den enkelte afdeling.

Forældre skal opleve forældrevejledning, som har fokus på:

 • At dele generel viden om børns udvikling.
 • At stille spørgsmål til forældre, som giver anledning til refleksion over egen rolle som forældre.
 • At spørge ind til forældres viden om deres barn for at opnå viden, der kan anvendes i den pædagogiske indsats.

Vi støtter det samskabende forældresamarbejde og forældrevejlederrollen ved bl.a. at have tilgængelig og synlig viden:

 • Fysiske pjecer i afdelingen og opslag på Aula med viden og information om forventninger til samarbejdet, overgange, sygdom m.v.
 • En kultur i afdelingerne, hvor forældre bidrager med deres viden om deres barn, og hvor denne viden inddrages i samarbejdet omkring barnet.
 • Aula: Hverdags- og vidensbaserede beskrivelser: Hvorfor gør vi, som vi gør.

Forældreråd i afdelingerne

Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. 

I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati.

Bestyrelsen i Tranbjerg Dagtilbud

Sammensætningen:

 • Bestyrelsen er sammensat således, at hvert forældreråd i dagtilbuddets afdelinger er repræsenteret med et medlem. Derudover er medarbejderne repræsenteret samt dagtilbudslederen.

Bestyrelsens arbejde:

 • Bestyrelsen er en mulighed for at se dagtilbuddet som helhed og giver en forståelse for, hvad der rører sig som helhed. Derved bliver bestyrelsen en god kommunikations- og informationsvej, hvor de generelle retningslinjer og problematikker for dagtilbuddet kan deles. 
 • Dialog omkring de forskellige institutioners problematikker. Bestyrelsen er en mulighed for at få input til problematikker eller dilemmaer, som de forskellige institutioner sidder med. Disse vil normalt blive diskuteret i de enkelte forældreråd. Forældrerådene har her en mulighed for at bringe det ind i bestyrelsen og derved få yderligere input.
 • Mulighed for medarbejderne til at bringe emner/ideer/problematikker ind i arbejdet via deres medarbejderrepræsentanter. Det kan derved blive vendt i et forum repræsenteret af både medarbejdere, forældre og dagtilbudsleder.
 • Mulighed for dagtilbudslederen til at inddrage forældrene i arbejdet omkring dagtilbuddet. Vi er eksempelvis blevet inddraget i arbejdet omkring ”det gode forældresamarbejde”. 

Formand

Mathias Wagner Barløse, Ællebælle

Medlemmer

Janni Villadsen Siggaard, Hoppeloppen

Stine Houl Bentsen-Pedersen, Klatretræet

Anne Kathrine H. Videbæk, Solsikken

Sara R. Hedelund, Regnbuen

Sarah Bregendahl, Eventyrskoven

Trine Odderskjær Hansen, Børnesymfonien

Louise Edda Sommerset, Smilehullet

Annette Gammelgaard, medarbejderrepræsentant

Charlotte Blem, medarbejderrepræsentant

Sara Robinson Sørensen, medarbejderrepræsentant

Mette Ruggaard, Dagtilbudsleder

Her finder du referaterne fra bestyrelsens møder.

REFERATER FRA BESTYRELSESMØDER

2022-23

2021-22

2020

2019

2018

2017

2016

2015